Regulament concurs Aurum Noble Honey „Mos Nicolae e Magic” 24.11 – 03.12.2020

 


SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL

Organizator: GOLD DEMETRA HONEY SRL, persoană juridică română, CIF: 12518201, cu adresa de corespondenţă în Str. Av. Alexandru Colfescu nr. 51, Alexandria, jud. Teleorman înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J34/256/1999, denumită în continuare „Organizator”.

Regulamentul oficial va fi facut public online, conform legislației aplicabile din România prin afișarea acestuia pe pagina oficială de Facebook Aurum Noble Honey – https://www.facebook.com/aurumnoblehoney/ si pe site-ul www.aurumnoblehoney.com fiind disponibil oricărui solicitant în mod gratuit.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să între în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări în cadrul paginii https://www.facebook.com/aurumnoblehoney/ .

Pe perioada Campaniei Promoționale numita in continuare Concurs, Organizatorul va desfășura urmatoarele activități:

-va informa participanții ca pentru orice comanda de minim 100 Lei intra in competiție pentru premiile Concursului, acordate prin tragere la sorți, respectiv:

Locul 1: 1 pachet 4 + 1 Mare (300 g + 30 g) Aurum Noble Honey- Ediție de Sărbători & 1 pix bagheta magica model Harry Potter  / Hermione Granger & 1 semn de carte model Harry Potter  / Hermione Granger

Locul 2: 1 pachet 4 + 1 mic ( 150 g +30 g) Aurum Noble Honey- Ediție de Sărbători & 1 pix bagheta magica model Harry Potter  / Hermione Granger & 1 semn de carte model Harry Potter  / Hermione Granger

Locul 3: 1 pachet 4 + 1 mic ( 150 g +30 g) Aurum Noble Honey- Ediție de Sărbători

-va informa participanții ca primele 10 comenzi vor fi premiate direct cu un borcan de 150 g din colecția Aurum Noble Honey –  Mixuri Nobile, la alegere

-va cere castigatorilor sa trimita datele personale (nume, prenume, numar de telefon, adresa de livrare) pentru a putea intra in posesia premiului;

Desfășurarea Concursului conform regulilor din prezentul Regulament este obligatorie pentru toți participanții.

Participarea la orice concurs sau giveaway pe pagina Aurum Noble Honey implică acordul expres, cunoașterea și acceptarea fără obiecții a prezentului Regulament de către toți participanții.
Concursul va putea fi întrerupt de către Organizator, oricând în timpul duratei de desfășurare, în cazul apariției unei situații de forță majoră sau al modificării Regulamentului.

SECȚIUNEA 2. LOCUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Concursul este organizat și se va desfășura pe teritoriul României, online, pe pagina de Facebook Aurum Noble Honey: https://www.facebook.com/aurumnoblehoney/ .

SECȚIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI
Intervalul de participare in cadrul concursului este cuprins intre 24.11.2020 ora 20:00 si 03.12.2020 ora 12:00.

Tragerea la sorți a câștigătorilor premiilor pentru locurile 1, 2 și 3 va fi efectuata in data 03.12.2020 ora 20:00.

Primii 10 participanti vor fi informați cu privire la câștigarea premiului pentru primele 10 comenzi ulterior înregistrării primelor 10 comenzi.

Aceasta se va respecta intocmai, impreuna cu toate prevederile prezentului Regulament Oficial.

SECȚIUNEA 4. CONDIȚII DE PARTICIPARE
La Concursul organizat de Aurum Noble Honey pot participa cetățenii români, persoane fizice, cu domiciliul stabil în România, care dețin un cont de utilizator activ și real pe platforma Facebook, au o adresa de e-mail și care, cunoscând prevederile prezentului Regulament, cu care sunt întru totul de acord, doresc să participe respectând pașii de la „Secțiunea 5. Mecanismul Concursului” din prezentul Regulament.

La Concurs nu au dreptul să participe angajații Gold Demetra Honey SRL și nici membrii familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție).

Participarea la orice Concurs si/sau Giveaway organizat de Aurum Noble Honey implică acceptarea prevederilor prezentului Regulament.

Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge comentariile obscene sau alt gen de texte care promovează violența sau au un limbaj neadecvat.

Organizatorul își rezervă dreptul de a nu valida înscrierea utilizatorilor ce nu respectă cerințele Concursurilor / Giveaway-urilor.

Un participant poate fi descalificat (prin opțiunea de ștergere a informațiilor publicate de utilizator) în orice moment dacă Organizatorul observă orice fel de comportament considerat nepotrivit cu prezentul regulament.

Organizatorul consideră înscrierea la orice Concurs si/sau Giveaway ca o acceptare implicită a acestui Regulament și consideră orice date cu privire la participant adevărate și corecte.

În cazul descoperirii oricăror neconcordanțe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.

SECȚIUNEA 5. MECANISM GIVEAWAY
Orice persoană care îndeplinește cerințele prevăzute la Secțiunea 4 de mai sus poate participa la Concursurile si/sau Giveaway-urile organizate de Aurum Noble Honey. Un participant este identificat în funcție de profilul sau de Facebook.

Pentru a participa la un giveaway, utilizatorii trebuie să urmeze instrucțiunile de mai jos:

-să intre pe pagina oficiala de Facebook Aurum Noble Honey

 https://www.facebook.com/aurumnoblehoney/

-să identifice postarea special adresată Concursului, marcată prin textul [Concurs];

-sa urmeze instructiunile din postarea special adresată Concursului.

5.1. DESEMNARE CÂȘTIGĂTORI
În urma înscrierilor în Concurs, câștigătorii vor fi desemnați astfel:
1. Participantii sunt notati cu nume si prenume intr-un fisier de tip Excel, in ordinea in care au postat comentariile.
2. Fiecare participant va avea astfel alocat un numar unic.
3. Pe https://random.org sunt introduse numarul minim (1) si numarul maxim din lista cu participanti. Platforma genereaza in mod aleator un numar aflat intre cele doua limite introduse.
4. Castiga cei trei participanti care au numerele respective alocate in fisierul Excel.

După desemnarea câștigătorilor și anunțarea pe pagină, castigatorii trebuie să trimită un mesaj la adresa de email office@aurumnoblehoney.com, în termen de 72 de ore de la anunțarea acestuia pe wall-ul paginii, pentru a accepta premiul și pentru a începe procesul de validare și acordare al premiului.

În cazul în care câștigătorii anunțati nu trimit mesajul în timpul menționat, acestia nu vor fi considerati valizi și decad din drepturile de câștigatori. Premiul oferit va fi oferit printr-o a 2-a tragere la sorti.

5.2. PREMII
Premiile consta în:

 1. Locul 1: 1 pachet 4 + 1 Mare (300 g + 30 g) Aurum Noble Honey- Ediție de Sărbători & 1 pix bagheta magica model Harry Potter  / Hermione Granger & 1 semn de carte model Harry Potter  / Hermione Granger
 2. Locul 2: 1 pachet 4 + 1 mic ( 150 g +30 g) Aurum Noble Honey- Ediție de Sărbători & 1 pix bagheta magica model Harry Potter  / Hermione Granger & 1 semn de carte model Harry Potter  / Hermione Granger
 3. Locul 3: 1 pachet 4 + 1 mic ( 150 g +30 g) Aurum Noble Honey- Ediție de Sărbători

Premiile vor fi livrate catre Castigatori direct de catre organizatorulGold DemetraHoneySRL. Premiile nu pot fi schimbate sau returnate.

SECȚIUNEA 6. TERMENI ȘI CONDIȚII APLICABILE CONCURSULUI.
Participarea la Concurs este posibilă numai online, cu ajutorul Internetului.

Orice hotărâre luată de GOLD DEMETRA HONEY SRL în legătură cu giveaway-urile organizate pe pagina https://www.facebook.com/aurumnoblehoney/ este finală și nu se supune niciunui recurs, nu se va implica în niciun schimb de corespondență și nici nu se va angaja în vreo negociere cu privire la Concurs, câștigători, probleme procedurale sau rezultatele acestuia. Organizatorul își rezervă dreptul de a bloca contul utilizatorilor care sunt suspectați de fraudare a mecanismului de participare. Organizatorul va avea dreptul de a folosi imaginea, numele câștigătorilor în cadrul comunicărilor aferente Concursului, precum și în alte materiale de comunicare.

SECȚIUNEA 7. RĂSPUNDERE
7.1. Prin participarea la Concurs, toți participanții și eventualii câștigători sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală și exclusivă a participanților și eventualilor câștigători.
7.2. Prin participarea la Concurs, toți câștigătorii sunt de acord să furnizeze Organizatorului datele prevăzute la Secțiunea 1.
7.3. Organizatorul nu are nicio obligație de a întreține corespondența solicitărilor ce apar ulterior desemnării câștigătorilor.

SECȚIUNEA 8. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
Tuturor participanților la giveaway le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de intervenție, de opoziție, de a se adresa instanței competente și de plângere către autoritatea de supraveghere.
Scopurile constituirii bazei de date sunt: înregistrarea participanților, realizarea de rapoarte statistice cu privire la participanți, precum și comunicări viitoare despre campania la care au participat. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți cu excepția împuterniciților săi.
Organizatorul va respecta dispozițiile art.12 din Legea nr 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, referitor la transmiterea de informații prin e-mail și alte mijloace electronice.În înțelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus menționate aparținând persoanelor vizate au următorul conținut:

 1. Dreptul de acces la date: Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Operator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către acesta.
 2. (i) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

(ii) după caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conformă legii.

 1. Dreptul de opoziție: Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare.

La data încetării giveawayului, baza de date constituită va fi distrusă pentru acele persoane care și-au exprimat acordul expres și neechivoc de a nu primi comuncări ulterioare de marketing referitoare la mărcile, produsele și campaniile promoționale ale Organizatorului urmand a se consemna distrugerea acestora conform prevederilor Legii 677/2001

SECȚIUNEA 9. TAXE ȘI IMPOZITE
Organizatorul Concursului nu este răspunzător de plata altor taxe sau a altor obligații financiare legate de premiile oferite. Orice alte cheltuieli care nu sunt acoperite în mod specific de acest Regulament Oficial vor fi suportate de către câștigător.

SECȚIUNEA 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI.
Concursul va înceta înainte de termen numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului de a continua, din motive independente de voința sa.

SECȚIUNEA 11. LITIGII
În cazul unor potențiale litigii apărute între Organizator și participanții la Concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu se vor adresa pentru soluționare instanțelor competente române în jurisdicția cărora se află Organizatorul.
Prin participarea la orice Concurs, participanții sunt de acord să respecte prevederile, termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial.

Shopping Cart
0
  0
  Cosul tau
  Cosul Aurum Noble Honey este gol!Inpoi la magazin
  Scroll to Top